Evolutionary Psychology & Reason.

Photo by Eugene Zhyvchik on Unsplash.